Kontakt: +43 5 0210-3350 | startpaket@zib.training

ZIB Training دوره های آموزش رایگان زبان آلمانی در

رایگان ما، شما میتوانید سطح آگاهی زبان آلمانی راکە پایە ای برای ÖIF در دوره های

.انتگراسیون شخصی و موفقیت شغلی شما در آینده خواهد بود، بالا ببرید

ثبت نام وتست سطح زبان

شما میتوانید از دوشنبە – جمعە ازساعت ٩ تا ١٣ بە ما مراجعە کنید – ما ازدیدار شما
!خوشحال میشویم
افرادی کە دارای پناهندگی یا سوپسیدرهستند، میتوانند از سن 15 سالگی در این کلاسها
.شرکت کنند

ZIB Training
Gudrunstraße 11
پذیرش در طبقە اول
روبروی محل ورود
Kempelengasse 1

050 210 / 3350
startpaket@zib.training

!لطفا این ویدیو را بە اشتراک بگذارید

CLOSE